Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26162
Title: СЕКТОРАЛЬНІ РАМКИ КВАЛІФІКАЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ УЗГОДЖЕННЯ ДЕСКРИПТОРІВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МЕТА-РАМОК ТА ПОБУДОВИ ПРОФІЛІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
Authors: Рашкевич, Ю.М.
Андрейчук, С.К.
Keywords: дескриптори, профіль програми, рамка кваліфікацій для Європейсько-го простору вищої освіти, європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя, національна рамка квалі-фікацій, секторальна рамка кваліфікацій, компетентності, результати навчання
Issue Date: 2015
Publisher: ДВНЗ "УжНУ"
Citation: Рашкевич, Ю. М. Секторіальні рамки кваліфікацій як інструмент узгодження дескрипторів європейських мета-рамок та побудови профілів освітніх програм [Текст] / Ю. М. Рашкевич, С. К. Андрейчук // Міжнародний науковий вісник / ред. кол.: І. В. Артьомов (голова), О. І. Свєженцева, І. А. Грабова та ін. – Ужгород : ДВНЗ"УжНУ", 2015. – Спецвип. 1 (10). – 41-64. – Бібліогр.: с. 62-64 (16 назв).
Series/Report no.: Міжнародний науковий вісник;Спецвип. 1(10)
Abstract: Проаналізовано концептуальні підходи до побудови європейських рамок кваліфікацій, сформульовано існуючі між ними протиріччя, описано розроблений у рамках проекту ТЮНІНГ підхід до проектування секторальних рамок, розглянуто методику їх використання для побу-дови профілю освітньої програми та опису результатів навчання на рівні окремих дисциплін, сформульовано за-вдання, які стоять перед українськими університетами в контексті запровадження цих сучасних інструментів прозорості освітніх програм.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26162
Appears in Collections:Міжнародний науковий вісник. Випуск 1(10) 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СЕКТОРАЛЬНІ РАМКИ КВАЛІФІКАЦІЙ.pdf551.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.