Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/300
Title: Змістовий аспект формування креативності майбутніх соціальних педагогів як запорука ефективності їх професійної діяльності
Other Titles: Meaningful aspect of creativity formation of future social workers as collateral effectiveness of their professional activities
Authors: Петришин, Людмила Йосипівна
Keywords: формування, творчість, креативність, зміст, змістові основи, процес формування креативності, майбутні соціальні педагоги, професійна підготовка
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Петришин, Л. Й. Змістовий аспект формування креативності майбутніх соціальних педагогів як запорука ефективності їх професійної діяльності [Текст] / Л. Й. Петришин. – Ужгород: Говерла // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Педагогіка. Соціальна робота / гол. ред. І.В. Козубовська. – Ужгород: Говерла, 2014. – Вип. 30. – С. 127–131. – Рез. рос.,англ. – Бібліогр.: с. 130 (17 назв).
Series/Report no.: Педагогіка. Соціальна робота;
Abstract: У статті на основі проведеного теоретико-методичного аналізу проблеми дослідження конкретизовано змістові основи системи формування креативності майбутніх соціальних педа- гогів; визначено напрями процесу формування креативної осо- бистості майбутнього соціального педагога, її творчого по- тенціалу які ми конкретизували як такі: теоретичний напрям, що активізує креативність та творчий потенціал особистос- ті за допомогою використання в навчальному процесі твор- чих проблемних завдань, що формують креативне мислення; методичний напрям, що формує креативність та креативні здібності за допомогою застосування в навчальному процесі креативних методик, технік, ігор, креативних технологій; осо- бистісно-професійний напрям, що ґрунтується на створенні сприятливих умов для стимулювання творчих здібностей та творчого потенціалу особистості, формує переконання щодо необхідності креативної діяльності в професійній сфері. Ключові слова: формування, творчість, креативність, зміст, змістові основи, процес формування креативності, май- бутні соціальні педагоги, професійна підготовка
Description: In the article on the basis of conducted theoretical and methodological analysis of the researched problem the content basis of formation of future social teachers creativity has been defi ned. The areas of development and formation of the creative person have been set as well as its creative potential: theoretical direction that activates creativity and creativity of the person using teaching creative problem tasks that formcreative thinking; methodical direction that generates creativity and creative abilities through the use in the educational process of creative methods, techniques, games, creative technologies, personal and professional direction, based on the creation of favorable conditions for the promotion of creativity and creative potential, creates belief in the necessity of creative activity in the professional sphere. Key words: formation, creativity, creativity, content, content basis the formation of creativity, future social workers, professional training.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/300
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Педагогіка. Соціальна робота Випуск 30 - 2014Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.