Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30486
Title: Сприйняття радянського суспільного ладу українською еміграцією (за матеріалами електронної бібліотеки «DIASPORIANA»)
Authors: Міщанин, В. В.
Keywords: радянізація, Радянський Союз, більшовизм, комунізм, імперіалізм, українська еміграція, дослідники, бібліотека «Diasporiana»
Issue Date: 2020
Publisher: Вид-во УжНУ "Говерла"
Citation: Міщанин, В. В. Сприйняття радянського суспільного ладу українською еміграцією (за матеріалами електронної бібліотеки «DIASPORIANA») [Текст] / В. В. Міщанин // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Історія / редкол.: Ю. В. Данилець (головний редактор) та ін. – Ужгород : Говерла, 2020. – Вип. 1 (42). – С. 331-338. – Бібліогр.: с. 336-337 (24 назв). – Рез. укр., англ.
Abstract: У статті аналізуються матеріали електронної бібліотеки «Diasporiana» стосовно сприйняття українською еміграцією радянського суспільного ладу. У бібліотеці видання поміщені у форматах pdf та djvu, що дає можливість сучасному досліднику бачити «живиу» книгу, чітко і правильно оформляти науковий апарат. Відзначаємо, що погляд авторів цих робіт на радянізацію абсолютно різнився від пануючої в Радянському Союзі марксистсько-ленінської історіографії, публічних виступів комуністичних ідеологів чи публікацій у цензурованій пресі. Автори досліджень на власній долі відчули всі принади радянського життя і переважна більшість з них із об’єктивних причин змушена була покинути рідні домівки вже в 1939 р., коли західноукраїнські землі були «звільнені» військами Червоної армії і тут встановилась радянська влада. Своїм завданням вони ставили розкрити «фальш кремлівської пропаганди». Виникнення Радянського Союзу дослідники діаспори бачать крізь призму імперських устремлінь Росії і зауважують, що замість Російської імперії появилась нова імперія – Союз Радянських Соціалістичних Республік. Їх цікавлять також умови та причини створення СРСР, роль «московського націоналізму» в цьому процесі, спільні та відмінні риси російського і радянського імперіалізму тощо. Науковці добре розбираються у поняттях «більшовизм», «сталінізм». Умовно, праці дослідників української діаспори, представлені в електронній бібліотеці «Diasporiana», можемо згрупувати за наступними критеріями стосовно предмету дослідження: «Імперіалізм», «Національна політика в СРСР», «Русифікація», «Роль репресивних органів у підтримці державного устрою Радянського Союзу», «П’ятирічки в СРСР», «Комуністична система освіти» тощо. Окремі праці присвячені історії західноукраїнських земель до та після Другої світової війни, поширення радянського способу життя в країнах Центрально-Східної Європи, зокрема Чехословаччині. Але мусимо констатувати, що розповсюдження цих чи подібних праць в Радянському Союзі було абсолютно неможливим. В сталінські часи звинувачення в антирадянщині передбачало тривалі терміни ув’язнення, а то й розстріл. Та й пізніше проникнення цих книг до СРСР через «залізну завісу» було неможливим. Та все ж поява таких праць, на нашу думку, мала на меті протистояти комуністичній пропаганді в світі.
The article will cover the materials of the electronic library «Diasporiana» regarding the perception of Ukrainian social system by Ukrainian emigration. The publications are placed in pdf format in the library, which enables the modern researcher to see a «living» textbook, clearly and correctly design the scientific apparatus. We note that the view of the authors of these works on Sovietization was completely different from the dominant Soviet Union Marxist-Leninist historiography, public speeches of communist ideologues or publications in the censored press. The authors of the studies, on their own part, felt all the charms of Soviet life, and the overwhelming majority of them, for objective reasons, had to leave their homes in 1939, when Western Ukrainian lands were «liberated» by the Red Army troops and Soviet power was established there. Their mission was to expose the «falsity of Kremlin propaganda». The emergence of the Soviet Union, the Diaspora researchers see through the prism of imperial aspirations of Russia and note that instead of the Russian Empire, a new empire - the Union of Soviet Socialist Republics appeared. They are also interested in the conditions and reasons for the creation of the Soviet Union, the role of «Moscow nationalism» in this process, the common and distinguishing features of Russian and Soviet imperialism, etc. Scientists are well versed in the concepts of «Bolshevism», «Stalinism». Conventionally, the works of researchers of the Ukrainian Diaspora, presented in the electronic library «Diasporiana», can be grouped according to the following criteria for the subject of study: «Imperialism», «National policy in the USSR», «Russification», «Role of repressive bodies in support of the state system of the Soviet Union», «Five Years in the USSR», «Communist System of Education» and more. Some works are devoted to the history of Western Ukrainian lands before and after the Second World War, the spread of the Soviet way of life in the countries of Central and Eastern Europe, including Czechoslovakia. But we must state that the dissemination of these or similar works in the Soviet Union was absolutely impossible. In Stalin's time, charges of anti- Soviet warfare involved long periods of detention and even shooting. And even later, the penetration of these books into the USSR through the Iron Curtain was impossible. The appearance of these works, in our view, was intended to counteract communist propaganda.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30486
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія Історія Випуск 1 (42) 2020Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.