Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/53921
Title: Контролінг як координаційний механізм в системі управління підприємством
Authors: Шулла, Роман Степанович
Keywords: контролінг, управління прибутком, інформаційна система
Issue Date: 2004
Publisher: ПП "Ліра"
Citation: Шулла, Р. С. Контролінг як координаційний механізм в системі управління підприємством / Р. С. Шулла // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Економіка / редкол.: В.П.Мікловда (гол. ред.), М.І.Пітюлич, С.С. Слава та ін. – Ужгород : Підприємство "Ліра", 2004. – Вип. 15. – С. 164-168. – Бібліогр.: с. 168 (15 назв). – Рез. укр.
Abstract: Управління бізнес-процесами в сучасних умовах вимагає комплексного вирішення проблем в господарській діяльності підприємств, обумовлених як зовнішніми так і внутрішніми факторами. До основних зовніш­ніх факторів слід віднести динамічність макроекономічної ситуації в Україні, посилення впливу на українську економіку процесів, які відбуваються в міжнародній фінансово-економічній сфері, загост­рення внутрішньої конкурентної ситуації, а також невизначеність в правовій сфері управління бізне­сом. На вітчизняних підприємствах одним з основних внутрішніх факторів невизначеності є неповна інформація як про поточний стан, так і про перспективи розвитку підприємства. В сучасних умовах господарювання необхідним є комплексна методологія та обrрунтований на ній інструментарій, які б допомогли модернізувати організаційну та інформаційну структуру підприємства таким чином, щоб вuрішувались базові проблеми його розвитку, які передбачають стабільні успіхи як в короткостроково­му так і в довгостроковому періоді. В якості такого інструменту в практиці діяльності зарубіжних під­приємств широко використовують контролінг - сучасну концепцію інформації та управління, інтерес до якої в українській науці в останні роки значно зріс. Ця обставина й зумовила написання даної статті.
Description: https://drive.google.com/file/d/1_vwZ1cA8owmvS5IYPCOg3nX0KOoscmRi/view?usp=sharing
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/53921
ISSN: 0869-0782
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 15 - 2004

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тит. Ек. Вип. 15. 2004.pdf785.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.