Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/682
Title: Сучасний стан сформованості інформаційної компетентності майбутніх учителів основ здоров’я
Other Titles: The ways of forming the health-preserving competences of the future physical training specialists
Authors: Соколюк, Олена В’ячеславівна
Keywords: учитель основ здоров’я, професійна підготовка, інформатизація освіти, інформаційна компетентність
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Соколюк, О. В. Сучасний стан сформованості інформаційної компетентності майбутніх учителів основ здоров’я [Текст] / О. В. Соколюк // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Педагогіка. Соціальна робота / гол. ред. І.В. Козубовська. – Ужгород: Говерла, 2013. – Вип. 26. – С. 204–207. – Рез. рос., англ. – Бібліогр.: с. 206 (4 назви).
Series/Report no.: Педагогіка. Соціальна робота;
Abstract: У статті розглядаються шляхи підвищення ефектив- ності процесу формування інформаційної компетентності майбутніх учителів основ здоров’я. Експериментально вста- новлено рівень сформованості інформаційної компетентнос- ті у майбутніх вчителів основ здоров’я. Інформатизація осві- тянської галузі, забезпечення неперервності та доступності освіти й інформаційні технології виступають інструментом поліпшення якості освіти й засобами підвищення рівня інфор- маційної компетентності, оскільки дозволяють необмежено розширити доступ до інформації, урізноманітнюють тех- нології. Одержані результати експерементального дослі- дження переконують у потребі вдосконалення роботи вищих навчальних педагогічних закладів щодо формування інформа- ційної компетентності майбутніх учителів основ здоров’я у професійної діяльності. Ключові слова: учитель основ здоров’я, професійна під- готовка, інформатизація освіти, інформаційна компетент- ність.
Description: The ways of forming the health-preserving competence in future physical training specialists have been substantiated on the grounds of theoretical analyses. Informatization of the educational sector to ensure continuity and availability of education and information technology are the instrument tools to improve the quality of education and facilities increasing information competence, as they allow unlimited expansion of access to information, facilitate new technology. The results of experimental studies convince the need for improvement of higher education teaching institutions to form information competence of future teachers in the basics of health profession. Key words: competence, competence of health preserving, health, physical training of specialists, professional training.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/682
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Педагогіка. Соціальна робота Випуск 26 - 2013Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.