Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9370
Title: Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення дипломних робіт спеціаліста, магістра спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» для студентів денної, заочної форм навчання економічного факультету та факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки / Укладачі: Й.Я. Даньків, Н.С. Брохун, В.О. Ганусич, Я.В.Шеверя/ – Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2015. - 38 с.
Other Titles: Guidelines for the implementation and execution of diploma and Master specialty 7.03050901, 8.03050901 "Accounting and Auditing" for full-time students, distance learning economic faculty and faculty of postgraduate education and pre-university training
Authors: Даньків, Йосип Якимович
Брохун, Наталія Степанівна
Вакаров, Василь Михайлович
Шеверя, Ярослав Вікторович
Keywords: Дипломна робота, Спеціаліст, магістр, облік і аудит
Issue Date: 23-Nov-2015
Publisher: ДВНЗ "Ужгородський національний університет", економічний факультет
Citation: Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення дипломних робіт спеціаліста, магістра спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» для студентів денної, заочної форм навчання економічного факультету та факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки / Укладачі: Й.Я. Даньків, Н.С. Брохун, В.О. Ганусич, Я.В.Шеверя/ – Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2015. - 37 с.
Series/Report no.: Методичні рекомендації;
Abstract: Дипломна робота як індивідуальне завдання науково-практичного, творчого й дослідного характеру, яке студент виконує на завершальному етапі фахової підготовки, є однією з форм виявлення теоретичних і практичних знань, вміння їх застосовувати при вирішенні конкретних наукових, економічних, соціальних та виробничих завдань. За результатами захисту дипломної роботи Державною екзаменаційною комісією приймається рішення щодо присвоєння студенту кваліфікації спеціаліста або магістра з обліку і аудиту. Підготовка методичних рекомендацій щодо написання та оформлення кваліфікаційних робіт зумовлена потребою у розробці єдиних вимог до тематики, змісту, порядку викладення результатів досліджень та оформлення дипломних робіт. Найважливішим етапом підготовки до написання дипломної роботи є вибір теми, який здійснюється на основі попереднього дослідження діяльності підприємства, що обране за базу практики. Також необхідною умовою вибору теми є попередній огляд літературних джерел та аналіз нормативно-правової документації. Виконання дипломної роботи базується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань діяльності організацій, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, яка вивчається, а також результатів проведених студентом власних досліджень. Написанню дипломної роботи передує збір економічної і облікової інформації, що проводиться під час переддипломної практики. В процесі написання дипломної роботи студенти мобілізують та застосовують набуті під час навчання знання та вміння, цілеспрямовано поповнюють знання, пов'язані з поставленою проблемою, набувають навичок самостійного комплексного аналізу та синтезу інформації. Методичні рекомендації призначено для студентів, керівників кваліфікаційних робіт, консультантів, рецензентів та членів Державних екзаменаційних комісій. Дослідження студента в ході написання дипломної роботи здійснюються в декілька етапів: підготовка до написання; переддипломна практика; виконання дипломної роботи; документальне оформлення роботи; проходження норм контролю; захист дипломної роботи. Виконана дипломна робота дає змогу зробити висновок про рівень його підготовки із бухгалтерського обліку і аудиту та аналізу і в цілому як фахівця. Розроблені методичні рекомендації не регламентують питання наукового керівництва, організації виконання дипломної роботи, порядку допуску до захисту і процедури захисту кваліфікаційних роботи, а також інші питання організаційного характеру, що належать до компетенції виключно кожного навчального закладу, враховуючи особливості організації навчального процесу.
Description: В навчально-методичні розробці визначена методика підготовки і виконання дипломної роботи спеціаліста та магістра з фаху "Облік і аудит".
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9370
Appears in Collections:Навчально - методичні видання кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.