Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9982
Title: Концепція нового парку ДВНЗ «УжНУ». Каталог інноваційних проектів
Other Titles: CONCEPT of the Science park SU “UzhNU” . Catalog of innovative projects
Authors: Студеняк, Ігор Петрович
Артьомов, Іван Володимирович
Гусь, Аліна Володимирівна
Keywords: Інноваційна діяльність, університет
Issue Date: 2016
Publisher: ПП «Демидов А. А.»
Citation: Концепція нового парку ДВНЗ «УжНУ». Каталог інноваційних проектів. - Ужгород: ПП "А.А. Демидов", 2016. - 140 с.
Abstract: Концепція діяльності Наукового парку «Ужгородський національний університет» спрямована на створення в Закарпатській області спеціалізованої інфраструктури, що сприятиме розвитку інноваційної економіки, підтримуватиме інноваційну діяльність підприємств і організацій регіону. Концепція передбачає створення комплексу, що включатиме в себе всі види необхідних для комерціалізації розробок інфраструктурних елементів: лабораторії, окремі офіси та open-space офіси, конференц-зали, переговорні кімнати, бізнес-інкубатор і co-working центр, центр обробки даних, сервісні компанії та представництва великих компаній – потенційних замовників інновацій. Метою і завданням Наукового парку є розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності в Ужгородському національному університеті, ефективне та раціональне використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів наукових досліджень та їх впровадження на вітчизняному і закордонному ринках. Каталог інноваційних проектів Наукового парку УжНУ, який пропонуємо Вашій увазі, прислужиться керівникам громадських об’єднань, бізнесових структур, представникам органів влади та місцевого самоврядування при формуванні конструктивної взаємодії з науковим середовищем області.
The concept of activity of the Science Park "Uzhhorod National University" aims to create in the Transcarpathian region specialized infrastructure to facilitate the development of innovative economy, support the innovative activity of enterprises and organizations in the region. The concept involves creation of a complex that will include all kinds needed for commercialization achievements of infrastructure elements: laboratories, individual offices and open-space offices, conference rooms, meeting rooms, business incubators and co-working center, data processing center, service companies and representatives of major companies – potential customers for innovation. The purpose and objectives of the Science Park is the development of science, technology and innovative activity in Uzhhorod National University, effective and efficient use of the existing scientific potential, material and technical basis for the commercialization of research results and their implementation on domestic and international markets. Innovative projects catalog of UzhNU Science Park, which is offered, will serve for the heads of public organizations, businesses, national and local government representatives during the formation of constructive interaction with the scientific community of our region
Description: Видання містить Концепцію Наукового парку «Ужгородський національний університет», що є складовою Концепції інноваційного розвитку УжНУ, та каталог інноваційних проектів парку. The publication contains Concept of the Science Park “Uzhhorod National University”, which is a part of the Concept for innovative development of UzhNU and catalog of innovative projects of the Science Park.
Type: Text
Publication type: Інша текстова публікація
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9982
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Концепція_Наук.парк..pdf10.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.