Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19955
Title: Правовий статус адвоката в умовах становлення громадянського суспільства та правової держави в Україні
Authors: Заборовський, Віктор Вікторович
Keywords: 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура, адвокат, адвокатура, правовий статус адвоката, незалежність адвоката, набуття статусу адвоката, оформлення повноважень адвоката, права та обов’язки адвоката, гарантії адвокатської діяльності, професійна відповідальність адвоката.
Issue Date: 2018
Citation: Заборовський В.В. Правовий статус адвоката в умовах становлення громадянського суспільства та правової держави в Україні: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. докт. юрид. наук: спец. 12.00.10. К, 2018. 42 с.
Abstract: Заборовський В. В. Правовий статус адвоката в умовах становлення громадянського суспільства та правової держави в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. Дисертація є комплексним дослідженням теоретико-правових і практичних проблем визначення як сутності правового статусу адвоката, так і шляхів його вдосконалення. Дисертантом розкриваються місце і роль інституту адвокатури в механізмі здійснення правосуддя, етапи його становлення та розвитку в контексті еволюції розуміння терміно-понять «адвокат» і «адвокатура», надаються авторські дефініції кожного із них та встановлюється співвідношення між ними. Запропоновано новий концептуальний підхід щодо визначення сутності та структури правового статусу адвоката, а також порядку набуття конкретного його виду. Розкривається правова природа та встановлюється співвідношення між незалежністю і самостійністю адвоката, а також надається авторське визначення поняття «незалежний правовий статус адвоката». Здійснено комплексне дослідження сутності кожного із структурних елементів професійного правового статусу адвоката та розроблено низку позицій та рекомендацій, спрямованих на усунення недоліків їх практичної реалізації.
Type: Text
Publication type: Автореферат
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19955
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри цивільного права та процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1. aref_Zaborovsky V. V..pdf542.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.