Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24657
Title: Роль наукової бібліотеки у формуванні відкритого електронного архіву dspace.uzhnu.edu.ua як важливий чинник підвищення іміджу та рейтингу університету
Authors: Воробець, Вікторія Вікторівна
Keywords: Наукова бібліотека Ужгородського національного університету, інституційний репозитарій, електронне сховище публікацій, відкриті електронні архіви, DSpace, Научная библиотека Ужгородского национального университета, институциональный репозитарий, электронное хранилище публикаций, DSpace, открытые электронные архивыDSpace., Scientific Library of Uzhhorod National University, institutional repository, open electronic archives, electronic repository of publications, DSpace
Issue Date: 2019
Citation: Воробець В. В. Роль наукової бібліотеки у формуванні відкритого електронного архіву dspace.uzhnu.edu.ua як важливий чинник підвищення іміджу та рейтингу університету [ Електронний ресурс ] В. В. Воробець // Використання інструментів веб–технологій як основа розширення бібліотечних он–лайн послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки : матеріали наук.–практ. інтернет–конф.- (Ужгород, 18–25 черв. 2019.) ; ДВНЗ "‎Ужгор. нац. ун-т"‎ , Наук. б–ка. – Ужгород, 2019. – Режим доступу : https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24657 – Назва з екрана.
Abstract: У статті висвітлюється роль Наукової бібліотеки у формуванні відкритого електронного архіву як електронного сховища наукових напрацювань вчених Ужгородського університету, з метою популяризації наукових досягнень вузу й підвищення іміджу та рейтингу університету. Розкриваються практичні навики специфіки наповнення репозитарію бібліотекою.
В статье освещается роль Научной библиотеки в формировании открытого электронного архива как электронного хранилища научных наработок ученых Ужгородского университета с целью популяризации научных достижений вуза и повышения имиджа и рейтинга университета. Раскрываются практические навыки специфики наполнения репозитария библиотекой.
The article covers the role of the Scientific Library in the formation of anьopen electronic archive as an electronic repository of the scientific achievements of the scientists of Uzhhorod National University, in order to promote the scientific achievements of the university and enhance the image and rating of the university as the center of the scientific research. The practical skills of filling the repository library with the specifics are revealed. The practical skills and specific tips of the process of filling the repository database are disclosed
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24657
Appears in Collections:Науково-практична інтернет-конференція «Використання інструментів веб-технологій як основа розширення бібліотечних он-лайн послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки»Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.