Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30160
Title: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ГОТЕЛІВ НА ПРИКЛАДІ РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТТЯ
Other Titles: PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL HOTELS IN THE EXAMPLE OF THE RAKHIV REGION OF TRANSCARPATHIA
Authors: Корсак, Роман Володимирович
Keywords: агросадиба, готельне господарство, Закарпаття, Рахівський район
Issue Date: 2019
Publisher: Дрогобич: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Корсак Р. В. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ГОТЕЛІВ НА ПРИКЛАДІ РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТТЯ Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького дер- жавного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім "Гельветика", 2019. – Вип. 26. Том 1. – 4-8 с.
Abstract: Перспективи розвитку екологічних готелів як складника готельної інфра- структури туризму на Закарпатті є сприятливими з огляду на наявність значних ресурсів. Рахів- ський район славиться гостинністю, звичаями, фольклором та природою. Це спонукає до відвід- ування цього регіону не тільки вітчизняного, але й іноземного туриста.
Description: Стаття присвячена дослідженню перспектив розвитку екологічних готелів на Закарпатті, зокрема у Ра- хівському районі Українських Карпат. Відзначено, що Рахівщина багата на історико-культурні та природні ресурси, які можуть з успіхом бути задіяні у готельній індустрії. Зазначені чинники інтенсивно сприяють розвитку екологічного туризму, який своєю чергою стимулюватиме розбудову екологічних готелів та агросадиб у досліджуваному нами районі. Нині спостерігається тенденція до скорочення чисельності працюючих у сільській місцевості. Відбувається переміщення найбільш активної частини населення у великі міста. Поширення екологічного готельного бізнесу буде стримувати молодь на місцях її проживання. У контексті зазначених питань є актуальною сучасна концепція розвитку екологічних готелів на Рахівщи- ні. Наукова стратегія розвитку екоготелів вимагає від місцевої влади чіткого планування на рівні зазначеного району. Для успішного розвитку еко-готельного бізнесу на Рахівщині необхідно підготувати стратегічний план розвитку екологічних готелів. Він має містити такі положення: визначати конкретні строки його реалізації, чітку стратегію щодо розбудови екологічних готелів у цьому районі Закарпаття, сформовану програму вимог щодо надання різних видів екологічних готельних послуг, розроблену програму просування зазначеного готельного продукту як на національному, так і на міжнародному туристичному ринках. Успіх роботи екологічних готелів насамперед залежить від кваліфікаційного рівня професійних кадрів. Для розв’язання наукових завдань, що стосуються аналізу розвитку екологічних готельних господарств на Закарпатті, застосовано загальнонаукові методи, зокрема: логічний та аналітичний, метод узагальнення, метод систематизації та класифікації, метод дедукції та індукції, метод синтезу й аналізу, метод порівняння тощо.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30160
ISSN: ISSN 2308-4855 (Print)
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туристичної інфраструктури та сервісу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АПГПН 26_2019_Ф_А4_Том 1.pdf1.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.