Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9367
Title: Методичні вказівки до написання курсового проекту з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку»
Other Titles: Guidance for writing a course project on discipline "Accounting organization" for training at level "master" of full-time and distance learning specialty 8.03050901 "Accounting and Auditing"
Authors: Даньків, Йосип Якимович
Кесарчук, Галина Степанівна
Вакаров, Василь Михайлович
Вакарова, Беатриса Василівна
Keywords: Методичні рекомендації, Курсовий проект, Організація бухгалтерськогообліку
Issue Date: 1-Sep-2015
Publisher: ДВНЗ "Ужгородський національний університет", економічний факультет
Citation: Методичні вказівки до написання курсового проекту з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для підготовки фахівців за ОКР «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»/Укладачі: к.е.н., проф. Даньків Й.Я., к.е.н., доц. Кесарчук Г.С., к.е.н., доц. Вакаров В.М., ст. викл. Вакарова Б.В. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2015. – 40 с.
Series/Report no.: Навчально-методичні матеріали;
Abstract: Конверсія фінансового обліку на міжнародні стандарти є важливим кроком для підприємств у залученні інвестицій та повної оцінки його діяльності. Використовуючи інформацію зібрану, оброблену та узагальнену в процесі облікових робіт, керівники підприємств матимуть можливість оперувати інструментарієм для прийняття ділових рішень. Знання Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та запроваджених ними принципів необхідна для того, щоб визначити напрямки розвитку української системи обліку і звітності; з’ясувати, які законодавчі та нормативні документи складають основу обліку і звітності; як організовується та ведеться облік на підприємствах усіх форм власності та видів діяльності. Відповідно, призначення курсу „Організація бухгалтерського обліку” – надати студентам можливість опанування знаннями бухгалтерського обліку, набуття навиків критичного мислення, а також усвідомлення необхідності постійної самоосвіти. Завершальним етапом вивчення курсу „Організація бухгалтерського обліку” є написання курсового проекту. Мета і завдання методичних вказівок для написання курсового проекту розвивати необхідні навички та знання з теорії і практики ведення обліку на підприємствах різних форм власності, вивчення методики організації обліку та використання прогресивних форм і національних стандартів. Методичні вказівки для написання курсових робіт передбачають виконання робіт по основних темах курсу, причому викладення матеріалу побудоване таким чином, що формуються основоположні принципи, методи та положення, за допомогою яких здійснюється побудова і організація обліку на підприємстві та наводяться практичні дані щодо конкретного досліджуваного підприємства. Тематика та зміст курсових проектів мають на меті виробити практичні навички студентів для організації обліку господарських операцій. Методичні вказівки для написання курсових проектів з курсу „Організація бухгалтерського обліку” відповідають вимогам вищої школи та можуть бути рекомендовані до практичного застосування у навчальному процесі для підготовки спеціалістів галузі знань „Економіка та підприємництво” спеціальності 8.03050901 „Облік і аудит”.
Description: В навчально-методичні розробці визначена методика підготовки і виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Організація бухгалтерського обліку" для підготовки магістрів за спеціальністю "Облік і аудит".
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9367
Appears in Collections:Навчально - методичні видання кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.