Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26689
Title: Перспективи використання замків у готельній індустрії України: досвід Чеської Республіки
Other Titles: Перспективи використання замків у готельній індустрії України: досвід Чеської Республіки
Authors: Корсак, Роман Володимирович
Keywords: готель, замок, туризм
Issue Date: 2019
Publisher: Дрогобич
Citation: Корсак Р. Перспективи використання замків у готельній індустрії України: досвід Чеської Республіки // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім "Гельветика", 2019. – Вип. 24. Том 2. – C. 11-16. 212 с.
Series/Report no.: Історія;
Abstract: У статті досліджено співвідношення медіації та судочинства як суміжних правових інститутів. Медіація в усьому світі вважається не лише одним з альтернативних, а й найбільш ефективним способом урегулювання спорів, що підтверджується практикою її використання в різних країнах. Хоч документи Ради Європи та ЄС рекомендують її впровадження в сімейне право, кримінальний та цивільний процес, відсутність законодавчого забезпечення медіації в Україні певною мірою перешкоджає виконанню цих рекомендацій. Розмежовано поняття «медіація» і «посередництво» як відмінні: останнє ширше за своїм змістом. Встановлено, що медіація сформувалася на ранніх етапах людської цивілізації, ймовірно, навіть швидше, ніж відповідна діяльність судових органів. Медіація та судочинство, на думку автора, характеризуються наявністю спільних та відмінних ознак. Зокрема, медіація і судочинство завжди виконували й виконують нині стабілізуючу роль у суспільстві. Сфера застосування медіації і судочинства так само збігаються. Зазначено, що предметом медіативних процедур можуть бути не лише приватноправові, а й публічно-правові конфлікти. Підтверджено, що порівняно із судочинством, медіація характеризується низкою переваг (менші фінансові і часові втрати; неформальність та гнучкість процедури; самостійність прийняття рішення сторонами; конфіденційність та ін.). При цьому медіація не конкурує із судочинством: вона може бути проведена у разі виникнення конфлікту/ спору як до звернення до суду, так і під час судового розгляду. Процесуальним законодавством України передбачено врегулювання спору за участю судді, при цьому провадження у справі зупиняється. Оскільки у суддів бракує відповідного досвіду, більш доцільною уявляється участь у судовій медіації фахового медіатора. Установлено, що застосування медіації покликане звузити сферу впливу держави на суспільство у сфері розв’язання конфліктів. Доведено, що медіація та судовий розгляд не виключають, а доповнюють одне одного, сприяючи максимальному захисту прав і свобод людини і громадянина. У зв’язку з цим наголошено, що потреба законодавчого регулювання медіації в Україні не знята з порядку денного.
Description: The article analyzes the relation between mediation and legal proceedings as adjacent legal institutes. Worldwide, mediation is not only considered as alternative but also the most effective way of resolving disputes as evidenced by the practice of its use in different countries. Although a number of Council of Europe and EU documents recommend its implementation in family law, criminal and civil proceedings, the lack of legislative provision for mediation in Ukraine, to a certain extent, impedes the implementation of these recommendations. The notions of “mediation” and “intermediation” are separated due to the fact that the latter is broader in its content.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26689
ISSN: ISSN 2308-4855
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туристичної інфраструктури та сервісу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЗМІСТ.docx14.87 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.